Scarlett Johansson – Sheryl Nields photoshoot for Esquire…

Scarlett Johansson – Sheryl Nields photoshoot for Esquire Magazine Nov 2006 issue